Uitnodiging ledenvergadering 2020

Het bestuur van de Algemene Oranje Vereniging Varsseveld nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 24 januari 2020 om 20.00 uur bij Hotel Café Restaurant De Ploeg. Kerkplein 17, 7051 CZ Varsseveld

Agenda

 1. Open
 2. Notulen van de jaarvergadering ‘19
 3. Jaarverslag ‘19
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Contributieverhoging
 8. Verkiezingen
 9. Vooruitblik ‘20
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Verkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar:
– Luc Helmink

Aftredend en herkiesbaar:
– Peter Breuker
– Jurgen Romp

Nieuwe bestuursleden:
– Tijn Sloots
– Karina Veerbeek
– Marcel Zweers

Een voordracht van een tegenkandidaat bestuurslid kan door tien of meerdere leden ten minste tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.