ALV AOV 2023 – 27 januari

Het bestuur van de Algemene Oranjevereniging Varsseveld nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 27 januari om 20.00 uur bij De Ploeg, Kerkplein 17 te Varsseveld.

 • AGENDA
 1. Opening
 2. Notulen ALV 2022
 3. Jaarverslag 2022
 4. Financieel verslag 2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verkiezingen
 8. Wijziging statuten
 9. Vooruitblik 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De reden van de statutenwijziging is dat deze zwaar verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Bijgaand het voorstel voor de nieuwe statuten. Eventuele amendementen kunnen tot uiterlijk 24 januari worden ingediend via secretariaat@aov-varsseveld.nl.

 • VERKIEZINGEN:

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Margot Velthorst
 • Inge Fraikin
 • Linda Diepenbroek
 • Ivo Smeenk
 • Jasper Hiddink
 • Karina Veerbeek
 • Peter de Goijer

Nieuwe bestuursleden:

 • Teun Aalders
 • Aafke Vonhof
 • Bas Lindenschot

Nieuwe commissieleden:

 • Truus Scheuter
 • Christel Hetzel
 • Renske Diepenbroek
 • Arjan ten Brinke
 • Roel Peters
 • Boukje Kras

Een voordracht van een tegenkandidaat bestuurslid kan door tien of meerdere leden tenminste tot twee dagen voor de ALV schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.

Datum Koningsdag: donderdag 27 april 2023

Data Volksfeesten: 17 t/m 20 augustus 2023